Trukinkuljettajan muistilista — tärkeimmät turvallisuusmääräykset

Picture of Joona Salminen

Joona Salminen

7 minuuttia luettavaa

Jokaisen trukinkuljettajan sekä trukkien kanssa samoissa tiloissa työskentelevän, on hyvä tuntea trukkityöskentelyyn liittyvä ohjeistukset. Olemme koonneet tärkeimmät turvallisuusmääräykset listamuotoon. Muistathan aina ensisijaisesti tarkistaa esimieheltäsi, mitkä lait velvoittavat juuri sinua omassa työssäsi. Työpaikallasi voi lisäksi olla käytössä omia turvallisuuteen liittyviä pelisääntöjä.

 

1. Ajolupa on aina oltava

Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa, eli ajolupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen. Työntekijällä tulee olla riittävät tiedot kyseisen työpaikan mahdollisista riskitekijöistä. Lisäksi hänet on perehdytettävä työhön ja työpaikan menetelmiin. Voit ladata trukinajolupamallin täältä.

 

2. Riskien arviointi ja minimointi

Ennen trukkityöskentelyn aloittamista, työpaikalla on aina syytä arvioida turvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan poistaa ne.

 

3. Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi

Liikenteelle on varattava riittävästi tilaa. Liikennereittejä suunniteltaessa on aina huomioitava reittien sijoittaminen ja mitoitus siten, että liikenteen tarkoituksenmukainen kulku ja turvallisuus varmistetaan. Liikennereittien läheisyydessä työskentelevien henkilöiden turvallisuus on myös huomioitava. Jos jalankulkijoiden ei ole turvallista kulkea ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen porttien kautta, heille on oltava omat erilliset ovet, jotka sijoitetaan pääasiallisesti ajoneuvoliikennettä varten tarkoitettujen porttien välittömään läheisyyteen. Nämä erilliset ovet on pidettävä esteettöminä ja ne on merkittävä selvästi.

 

4. Tarvittaessa on laadittava liikenneohjeet

Tarvitaanko työpaikalla liikenneohjeet? Kiinnitä huomiota riskeihin, työpaikan toiminnan luonteeseen, liikenteeseen sekä kuljetettavan tavaran määrään ja laatuun. Minkä verran liikennettä työpaikalla on? Mitä enemmän liikennettä, erilaisia kulkuvälineitä ja kuljetettavaa tavaraa, sitä todennäköisemmin on syytä suunnitella ja järjestää työpaikan liikennettä, sekä perehdyttää työntekijöitä liikennöintiohjeista.

 

5. Kulkutiet on pidettävä turvallisina

Kulkutiet, käytävät, pelastustiet, työskentelytasot ja muut alueet, joissa työntekijät työnsä vuoksi liikkuvat, on pidettävä turvallisessa kunnossa. Järjestys ja siisteys vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen. Esteet, jotka voivat aiheuttaa liukastumis-, kompastumis- tai putoamisvaaraa tulee poistaa.

 

6. Sopiva ja tehokas valaistus

Trukkityöskentely edellyttää riittävän tehokkaan ja työhön sopivan valaistuksen. Valaistuksessa on syytä huomioida kokonaiskuva ja miettiä, onko eri tiloissa suurta vaihtelevuutta valon kirkkaudessa. Ajetaanko esimerkiksi ensin ulos, missä valo on hyvin voimakasta ja takaisin sisään pimeämpään varastoon? Silmät eivät heti sopeudu valaistuksen äkilliseen vaihteluun. Voit lukea lisää turvallisuutta lisäävistä valoratkaisuista täältä.

 

7. Trukin riittävät ohjeet

Jotta trukkityöskentely olisi turvallista, niiden käyttöä varten tulee olla ohjeet. Nämä ohjeistavat kuljettajaa muun muassa tarkastuksessa, kunnossapidossa ja käytössä.

Ohjeiden tulee olla kaikkien niiden työntekijöiden saatavilla ja ymmärrettävissä, jotka työskentelevät trukkien kanssa. Trukkien käyttöohjekirjassa on hyvä olla mukana muun muassa ohjeet istuimen säätämiseksi, ohjeet miten trukista noustaan ja poistutaan, ohjeet miten trukkia käsitellään turvallisesti ja miten trukki pysäköidään. Ohjeiden tulee aina olla ajan tasalla. Kysy tarvittaessa lisää trukin valmistajalta.

 

8. Trukkien kunnossapito

Työvälineitä ja muita laitteita on käytettävä, hoidettava, huollettava ja puhdistettava asianmukaisella tavalla. Trukkia pitää säännöllisesti huoltaa koko käyttöiän aikana ja huolto tulee suorittaa riittävän ammattitaitoisella henkilöllä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Trukin huoltokirjaa on pidettävä ajan tasalla sekä mahdolliset viat ja vauriot tulee korjata.

Ajoonlähtötarkastus on hyvä suorittaa aina ennen trukin käyttöä, näin trukin toimintakuntoa seurataan säännöllisesti. Trukin turvallisuuden ylläpitäminen on myös trukinkuljettajan vastuulla ja hänen on ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle viipymättä, jos hän havaitsee puutteita tai vikoja, joista voi olla vaaraa työntekijöille.

 

Vaikka vakavien työtapaturmien määrä on ollut laskussa jo vuosikymmeniä, trukkeihin liittyviä tapaturmia tapahtuu silti vuosittain. Trukki on aina vaarallinen työväline ja siksi työturvallisuudesta huolehtimiseen täytyy panostaa. On tärkeä muistaa, että trukkiturvallisuus kuuluu kaikille ja koko henkilökunta on syytä perehdyttää turvalliseen trukkityöskentelyyn huolellisesti.

 

Lataa trukkiturvallisuus opas

 

Lue lisää aiheesta: Trukkikortti, trukkikoulutus ja trukkiturvallisuus » 

 

Suositut blogi-artikkelit