Vuoden 2023 yleisimpiä trukkiturvallisuusriskejä

17 minuuttia luettavaa

Julkaisimme suosituimmat turvallisuusriskit vuonna 2022 - artikkelin vuoden 2022 lopulla. Artikkeliin on listattu kyseisen vuoden useimmiten toistuneet turvallisuusriskit kehitysehdotuksineen. Artikkelin suosion innoittamana laadimme vastaavan listan vuodelle 2023.

Tästä artikkelista löydät yleisimpiä trukkityöskentelyyn liittyviä turvallisuusriskejä vuodelta 2023. Turvallisuusriskit perustuvat  turvallisuuskouluttajiemme havaintoihin, joita he ovat tehneet turvallisuus- ja trukkikoulutuksissa sekä Gemba Walk -turvallisuuskävelyillä.

 

1. Suhtautuminen turvallisuuteen

Kohtaamme paljon kuljettajia, työnjohtoa, esihenkilöitä ja yritysjohtoa. Tähän joukkoon mahtuu useita erilaisia  käsityksiä ja ajatuksia turvallisesta trukkityöskentelystä.  Ei-niin-myönteinen suhtautuminen työturvallisuutta ja etenkin sen kehittämistä kohtaan on hyvin tuttua kouluttajillemme, joten emme voi olla korostamatta turvallisuuskulttuurin luomista, jossa jokainen työyhteisön jäsen on sitoutunut turvallisuuden vaalimiseen ja edistämiseen.

Me suosittelemme:

Suhtautumista turvallisuuteen ei muuteta sormia näpäyttämällä, ja tähän ei taida olla yhtä oikeaa ja helppoa ratkaisua. Meidän suositus on, että turvallisuutta pidetään toistuvasti esillä - jopa kyllästymiseen saakka. Sanonta "toisto on opintojen äiti" kannattaa ottaa ohjenuoraksi. Tärkeää on myös varmistaa, että viestit ja ohjeistukset ovat kaikille samoja.

  • Aloita jokainen viikko- tai kuukausipalaveri turvallisuusasioilla.
  • Aseta yhteiset turvallisuustavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä henkilökunnan kanssa.
  • Jos ja kun järjestät trukkiturvallisuus- ja ajokoulutuksia, varmista, että koulutuksen sisältö ja turvallisuuteen liittyvät käytänteet ovat samoja koulutuksesta toiseen.
  • Päivitä henkilökunnan turvallisuustaitoja ja muistuta jo opituista asioista säännöllisin väliajoin.

Lisäksi...

Kuljettajien suoritepalkkiot ovat yleisiä ja niiden tarkoituksena on kannustaa kuljettajia ripeään työskentelyyn, mutta toisinaan ilmoille on heitetty eri osapuolten toimesta ajatuksia siitä, että suoritepalkkio ohjaa nopeaan toimintaan turvallisuuden jäädessä toissijaiseksi asiaksi. Pohdinnoissamme onkin noussut esille, että voisiko turvallisuus ja sen edistäminen olla osa suoritepalkkiota?

2. Kiire

Kiire on aihe, joka nousee lähes tulkoon aina esille turvallisuuskoulutuksissamme. Kiire nostaa virheiden ja työtapaturmariskien määrää keskittymisen joutuessa koetukselle ja stressin puskiessa pintaan.

On hyvä miettiä, mistä kiire saattaisi johtua. Syitä saattaa olla monia, kuten liian tiukat aikataulut tai henkilöstöpula, mutta toisinaan epäjärjestyksessä oleva varasto, väärin sijoitetut materiaalit (lisäävät turhia ajometrejä), sopimaton trukkikalusto tai trukkikuljettajien kokemattomuus saattavat aiheuttaa turhaa tehottomuutta ja sitä myöten kiirettä.

Me suosittelemme:

Kiireen keskellä korostuu oikeaoppinen ja rauhallinen toiminta trukin puikoissa. Jos kuljettajien joukossa on paljon kokemattomia tai materiaalivahingot ovat suuria, suosittelemme trukkikoulutusta. Trukin oikeaoppinen käyttö lisää tehokkuutta ja vähentää materiaalivaurioita.

Jos epäilet kiireen johtuvan epäjärjestyksessä olevasta varastosta, väärin sijoitetuista materiaaleista tai sopimattomasta trukkikalustosta, suosittelemme Gemba Walk -turvallisuuskävelyä.  Kävelyn tavoitteena on kartoittaa vaaranpaikat ja sujuvoittaa toimintaa. Omaa toimintaa saattaa olla hankalampi arvioida objektiivisesti, joten Gemba Walk kannattaa suorittaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

 

3. Mobiililaitteiden käyttö trukilla ajon aikana

Trukilla ajaminen ja ympäristön havainnoiminen vaativat kuljettajalta keskittymiskykyä, ja tällöin mobiililaitteita ei tule käyttää. Mutta todellisuus on toista – mobiililaitteiden käyttö kesken ajon on lisääntynyt, ja tämä nousi selkeänä trendinä esille kouluttajiemme muistiinpanoissa.

Keskittymisen herpaantumista ei aiheuta pelkästään kuljettajien henkilökohtaiset mobiililaitteet vaan myös työn tekemiseen tarvittavat laitteet läppäreistä erilaisiin lukija- ja skannauslaitteisiin.

On myös hyvä huomioida, että mobiililaitteiden käyttö ja niistä aiheutuvat riskit eivät kosketa pelkästään kuljettajia. Vaikka kuljettaja ei käyttäisi mobiililaitetta, kulman takaa saattaa ilmestyä jalankulkija, jonka katse on mobiililaitteessa eikä vastaantulevassa trukissa.

Me suosittelemme:

Jos turvallisuussäännöissänne ei ole kielletty mobiililaitteiden käyttöä kesken ajon, suosittelemme kiellon lisäämistä. Jos mobiililaitetta tarvitsee käyttää, tulee trukki pysäyttää turvalliseen paikkaan, minkä jälkeen laitteiden käyttö on suotavaa.

4. Turvavyön käyttämättä jättäminen

Turvavyö on ainoa turva, joka pitää kuljettajan penkissä, jos jotain sattuu. Silti tämä on asia, josta kouluttajamme joutuvat usein muistuttamaan.

Lainsäädännön osalta turvavyön käyttö on hyvin yksiselitteistä:

Trukissa on tarvittaessa oltava turvavyö tai muu vastaava rakenne, joka pitää kuljettajan istuimella trukin kaatuessa (asetus 403 §16).

Toisin sanoen avoimessa vastapainotrukissa, jossa ei ole ovia, on käytettävä turvavyötä. Jos trukissa on ohjaamo ja ajettaessa ovet ovat kiinni, laki ei velvoita turvavyön käyttöön. Tällaisissa tapauksissa ohjaamon ja suljettujen ovien katsotaan suojaavan työntekijää. Myöskään työntömastotrukissa ei ole pakko käyttää turvavyötä, koska kuljettaja istuu poikittain.

Osassa uusimmista trukkimalleistamme on tunnistin, joka tunnistaa penkillä olevan kuljettajan ja sen, onko turvavyö kiinni vai ei. Jos turvavyö ei ole kiinni, trukki ei lähde liikkeelle.

Me suosittelemme:

Vaikka laki ei määritä, että kaikissa trukeissa tulee käyttää turvavyötä, me Toyota Material Handlingilla suosittelemme turvavyön käyttämistä kaikissa istuttavissa trukeissa.

Turvallisuusohjeisiin kannattaa lisätä turvavyön käyttöpakko, joka koskee kaikkia istuttavia trukkimalleja. Jos turvavyön käyttö aiheuttaa kohtuutonta haittaa, saatavilla on muun muassa turvavyön jatke. Jatke nopeuttaa turvavyön kiinnittämistä.

5. Trukin päivittäistarkastuksen puuttuminen

Trukin päivittäistarkastus ennen työpäivän aloitusta on olennainen osa trukkiturvallisuuden perusteita, mutta olemme todenneet, että päivittäistarkastukset jäävät suorittamatta. 

Me suosittelemme:

Suosittelemme lisäämään päivittäistarkastuksen osaksi päivittäisiä turvallisuuskäytänteitä. Tarkastuksella varmistetaan, että trukki on ajokunnossa ennen liikkeelle lähtöä.

Tarkastuksessa voi hyödyntää paperista tai sähköistä versiota. Esimerkiksi I_Site-kalustonhallintajärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen tarkastuslomakkeeseen. I_Siteen voidaan määritellä kysymykset, jotka saadaan trukin näytölle ja kuljettajan hyväksyttäväksi. Suoritetuista päivittäistarkastuksista saa halutessaan raportin.

Tarkastuskohteet:

Trukkien työturvallisuus

 

6. Varastohyllyjen vauriot, kuormitustaulukoiden ja taustaverkkojen puuttuminen

Varastohyllyihin liittyvät vauriot ja puutteet ovat erittäin yleisiä, ja tämä aihepiiri oli mainittu jo viime vuoden listauksessa.

Varastohyllyt joutuvat melko usein kosketuksiin trukkien tai kuorman kanssa. Varsin pieni kolhu riittää siihen, että hylly tulisi asettaa käyttökieltoon. Jos hyllyelementtien vauriot ylittävät sallitut raja-arvot, vaurioituneet osat tulee vaihtaa uusiin. Vaurioiden raja-arvot voi tarkistaa SFS-EN 15635 -standardista.

Toinen varastokalusteisiin liittyvä yleinen turvallisuusriski on taustaverkkojen puuttuminen. Vaarana on tavaroiden tippuminen työntekijöiden päälle ja esteiden muodostuminen kulkureiteille.

Myös kuormitustaulukon puuttuminen on varsin yleistä. Kuormitustaulukko kertoo yksittäisen vaakapalkkiparin ja kuormalavahyllyvälikön maksimikantavuuden.

Me suosittelemme:

Kuljettajia tulisi kannustaa ilmoittamaan kaikista varastokalusteisiin kohdistuvista iskuista, jotta vaurion laajuus voidaan arvioida välittömästi. Jos käytössänne on I_Site-kalustonhallintajärjestelmä, kannattaa ottaa käyttöön automaattiset ilmoitukset iskuista.

Törmäyksiä ja iskuja voi pyrkiä ennaltaehkäisemään varmistamalla, että trukkikuskeilla on riittävät ajo- ja kuormankäsittelytaidot. Yksi hyvä keino iskujen ja törmäyksien ennaltaehkäisyyn on ajo-opetuksen järjestäminen.

Taustaverkot on asennettava yksipuolisen hyllyrivin taustaan yksittäisiin hyllyriveihin, joiden takana on henkilöliikennettä tai työpiste. Tässä kohdin suosittelemme kierrosta varastossa eli turvallisuuskävelyä. Jos kierroksen aikana havaitset puuttuvia taustaverkkoja, hanki ja asenna puuttuvat taustaverkot mitä pikimmiten.

Varmista, että kuormitustaulukko on esillä. Jos se puuttuu, ole yhteydessä varastokalusteiden toimittajaan.


7. Puutteellinen ymmärrys trukin vakauskolmiosta ja nostoarvokilvestä

Trukin vakauskolmio on tekninen termi, joka ohjaa kuljettajaa trukin turvalliseen käyttöön, jotta laitteen vakaus säilyy. Nostoarvokilpi puolestaan kertoo kuorman nostokyvystä. Vakauskolmion periaatteen ja nostoarvokilven merkityksen ymmärtäminen ovat olennaisia trukkiturvallisuuteen liittyviä asioita. 

Trukin tukipistettä ei muodosta neljä rengasta, kuten yleisesti ajatellaan. Tukipisteen kohdalla tulisi olla ymmärrys trukin vakauskolmiosta, mutta tämä on käsite, joka on harvalle tuttu. Kuvitteellisen kolmion ymmärtäminen on erityisen tärkeää, kun käsitellään raskaita tai haarukoille epätasaisesti jakautuvia kuormia.

Vakauskolmio muodostuu trukin kolmesta tukipisteestä: kahdesta eturenkaasta ja trukin keskipisteen kautta kulkevasta kuvitteellisesta viivasta, joka yhdistää trukin takapyörän tai -akselin. Painopisteen pysyminen kuvitteellisen kolmion sisällä on olennaista trukin vakauden kannalta. Kun kuorma nostetaan tai siirretään, trukin painopiste siirtyy. Jos painopiste pysyy vakauskolmion sisällä, trukki pysyy vakaana. Jos painopiste siirtyy liian kauas ja ylittää vakauskolmion rajat, trukki voi menettää tasapainonsa ja kaatua.

Nostoarvokilpi on hieman tutumpi asia kuin trukin vakauskolmio, mutta sen merkitystä ei anna ymmärretä. Nostoarvokilven ymmärtäminen on tärkeää,  jotta lisälaitteen tai nostokorkeuden vaikutukset osataan huomioida maksimi nostokorkeudessa.

Me suosittelemme: 

Kuljettajien tulisi olla tietoisia siitä, miten kuorman paino, asettelu, ajonopeus- ja ajoliikkeet sekä muut mahdolliset tekijät vaikuttavat trukin vakauden säilyttämiseen.

Suosittelemme kattavan perehdytyksen järjestämisestä uusille työntekijöille ja tarvittaessa säännöllisen aikavälein järjestettäviä turvallisuuskoulutuksia kaikille kuljettajille.

 

Suosittelemme lukemaan seuraavaksi:

Turvallisuus tulee huomioida varastokalusteiden koko elinkaaren ajan >>

Varastokalusteiden tarkastukset ovat turvallisen työympäristön perusta >>

 

 

Suositut blogi-artikkelit