Turvallisuus tulee huomioida varastokalusteiden koko elinkaaren ajan

11 minuuttia luettavaa

varastokalusteet

Varastokalusteiden turvallisuus on huomioitava kaikissa niiden elinkaaren vaiheissa. Eikä pelkästään huomioitava, vaan turvallisuus on johtoajatuksena, kun varastokalusteita suunnitellaan, asennetaan, käytetään, ylläpidetään ja uusitaan.

Turvallisuus on oleellinen osa suunnittelua

Varaston omistaja toivoo varastoon usein maksimaalista määrää lavapaikkoja. Määrää, joka on laskettu pelkästään tilan pinta-alan ja korkeuden mukaan. Kun mukaan tulee kokenut varastokalusteiden suunnittelija, hän ottaa suunnittelun lähtökohdaksi varaston muutkin perustiedot kuten varastoitavat tavarat, lavatyypit, lavapainot ja -korkeudet, mahdolliset erikoistuotteet – sekä turvallisuuden.

Toive maksimaalisista lavapaikoista johtaisi toteutuessaan siihen, että varaston käytäviä kavennetaan. Se heikentää välittömästi turvallisuutta.

Ihannetilanne on se, että kaksi trukkia pääsee kohtaamaan käytävällä vaivatta toisensa, jos varastossa toimii useampia trukkeja. Käytävämitoituksen kuten myös kuormalavahyllyjen layout-suunnittelun, toiminnallisen määrittelyn ja mitoituksen sekä asennuksen vaatimuksia määrittää SFS-EN 15629 -standardi. Sen rinnalla on joukko muita varastohyllyjen suunnittelua määrittäviä standardeja, joita avataan Logyn julkaisemassa Kuormalavahyllyt ja varastoturvallisuus -julkaisussa.

Tavaravirtojen liikkuminen varastossa huomioidaan tarkoin suunnitteluvaiheessa, koska se vaikuttaa ratkaisevasti sekä varaston toiminnan tehokkuuteen että turvallisuuteen. Kokenut varastokalusteiden suunnittelija tekee varaston layout -ehdotuksen, joka minimoi tavaroiden turhan siirtelyn. Tämä vähentää muun muassa trukkiliikenteestä johtuvia vaaratilanteita, sekä säästää aikaa ja kustannuksia.

Varaston turvallisuutta parantaa

Suunnitteluvaiheessa tarkentuu, minkälainen hyllytyyppi valitaan varastoitaville tavaroille. Oikeilla hyllytyypeillä parannetaan merkittävästi turvallisuutta. Esimerkiksi pitkiä tavaroita ei tungeta väkisin kuormalavahyllyihin.

Ergonomia liittyy suunnitteluvaiheessa läheisesti turvallisuuteen. Hyllystöön voidaan asentaa esimerkiksi niiden käyttöä helpottavia lisälaitteita kuten vetotasoja. Ne auttavat työskentelyä, kun turha kurottelu vähenee, ja samalla tapaturmien riski pienenee. Kun työterveyttä heikentäviä virheellisiä työasentoja on vähemmän, vaikuttaa se myös poissaolojen määrän pienenemiseen.

Kokemus on valttia suunnittelussa

Koska varastokalusteiden suunnittelija on paljon vartija, pitää hänen valintaansa käyttää aikaa. Kun varastokalusteet hankitaan alan vakiintuneelta ja pitkäaikaisen kokemuksen omaavalta toimijalta, kalusteiden hankkija saa samasta paikasta myös kokeneen varastokalusteiden suunnittelijan.

Varaston omistajan ja suunnittelijan välinen luottamus suunnitteluvaiheessa on ensiarvoista. Kun suunnittelija saa varaston omistajalta tarvitsemansa tiedot, voidaan varmistaa se, että kalusto vastaa varaston tarpeita.

Kun varastoa suunnitellaan, ei voi liikaa korostaa suunnittelijan kokemusta. Kun henkilö on suunnitellut kymmeniä tai satoja varastoja, hän osaa huomioida asiakkaan moninaiset ja myös muuttuvat tarpeet niin, että varasto on tehokas ja turvallinen.

Tärkeä osa asiantuntemusta on erimallisten ja -kokoisten hyllyjen vaikutus turvallisuuteen. Nämä liittyvät standardien tuntemukseen: lavoilla pitää olla liikkumavaraa hyllyillä sekä leveys- että pystysuunnassa.

Trukkituntemus mukaan turvallisuuden suunnitteluun

Pelkkä varastokalusteiden tuntemus ei suunnittelussa riitä, vaan parhaaseen tulokseen päästään yhdessä trukkien tekniikkaa ja trukkiliikenteen vaatimukset tuntevan asiantuntijan kanssa. On myös kokeneita suunnittelijoita, jotka tuntevat syvällisesti sekä hyllykalusteet että trukkityypit ja miten niiden erikoisvaatimukset pitää huomioida suunniteltaessa turvallista varastoa.

Koska hyllyt ja trukit muodostavat yhdessä varaston, pitää trukkien ominaisuudet kuten nostokorkeudet sekä niiden nostamat kuormat huomioida tarkasti hyllystösuunnittelussa. Sekä trukit että hyllystöt tunteva toimittaja tuntee paremmin varaston suunnittelutarpeet kuin pelkkien hyllystöjen myyjä.

Turvallisuutta parantavia hyllystön turvallisuustuotteita

  • takasuojaverkot
  • törmäyssuojat
  • putoamissuojat eli hyllyritilät
  • lavastopparit
  • osoitteistot ja käytävämerkinnät

Valtuutetut asentajat luovat turvallisen työskentely-ympäristön

Varastohyllyjen asennus kuuluu lähes aina hyllystöjen hankintasopimukseen. Kun tavaratoimittajan valtuuttamat asentajat tekevät työn, varmistetaan, että hyllystö asennetaan oikein ja turvallisesti.

Turvallisuus kattaa asennusprojektin materiaalien vastaanotosta päätyen viimeiseen pultin kiristykseen ja käyttöönottotarkastukseen. Asennuksen turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyy vaadittavat työturvallisuustarkastukset, asentajien turvallisuuskoulutukset ja se, että asentajat täyttävät kaikki Suomen lakien velvollisuudet.

Asennuksen kokonaisturvallisuuteen liittyy turvallisuusvaatimukset täyttävän asennuskaluston toimitus. Asentajat toimittavat paikalle trukit, jos ostajan näin tilaa. Niillä puretaan varastokalusteet rekoista ja siirretään varastoon. Toinen trukki vastaa materiaalien siirroista sisätiloissa.

Näiden lisäksi tarvitaan yksi tai useampi saksinostin, jolla kalusteiden osat nostetaan paikoilleen. Eri työvaiheiden ja koneiden hallintaan liittyy runsaasti turvallisuutta koskevia yksityiskohtia. Ne ovat kalustotoimittajan vastuulla silloin, kun se vastaa asennuksesta ja asennuskaluston hankkimisesta työmaalle.

Kun asennustyö alkaa, asiakkaalle annetaan asennusaikaan liittyvä turvaperehdytys. Asennus etenee toisinaan lohkoittain, jolloin kunkin lohkon valmistuttua tehdään kyseisen lohkon käyttöä ja turvallisuutta koskeva käyttöönottotarkastus. Samalla, kun asiakas siirtää tavaroitaan käyttöönotettuun lohkoon, rakennetaan seuraavaa lohkoa. Tämä rinnakkainen toiminta vaatii selkeät turvallisuuteen liittyvät toimintatavat, joilla minimoidaan onnettomuusriskit.

Asennustyön valmistuttua varastolle tehdään käyttöönottotarkastus ja käyttöönottopöytäkirja. Niissä todetaan, että asennus on tehty asianmukaisesti ja turvallisesti. Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä kirjataan asiakkaan muutostoiveet ja niiden vaatimat turvallisuustarpeet. Tällainen voi olla esimerkiksi uusi tunnelirakenne ja siihen tarvittavat putoamissuojat.

Varaston käyttöönotossa on tärkeää, että sieltä löytyy selkeät kantavuustaulut, joista ilmenee, minkä painoisia lavoja hyllystöön saa varastoida. Asiakkaan vastuulle jää työntekijöiden perehdytys hyllyjen oikeaan kuormaukseen. Tähänkin työhön saa tukea SFS-EN -standardeista.

Tarkastuksilla taataan turvallinen käyttö

Hyllykaluston säännölliset tarkastukset ovat oleellinen osa niiden käytönaikaista ylläpitoa ja turvallisuuden valvontaa. Toinen, jopa tärkeämpi, on päivittäinen vaurioiden huomiointi. Näin siksi, että ensimmäinen hyllytarkastus on vasta vuosi käyttöönoton jälkeen. Päivittäiset huomiot varmistavat sen, että viat tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan välittömästi, eikä vaaratilanne pääse jatkumaan.

Tarkastuksissa havaitaan vauriot ja selvitetään niiden syitä. Tässäkin kohtaan on tärkeää, että hyllykaluston lisäksi tunnetaan trukit ja sen käyttötavat sekä se, miten henkilöstö on koulutettu trukkien käyttöön. Varastohenkilöstön koulutus on tärkein tapa vähentää varastohyllystön vaurioita ja niihin liittyviä turvallisuusriskejä.

Lue artikkeli varastokalusteiden tarkastuksista: Varastokalusteiden tarkastukset ovat turvallisen työympäristön perusta >>

Jokainen varaston työntekijä turvassa

Henkilökunnan sitoutuneisuus turvallisuutta koskeviin sääntöihin on avain varaston kokonaisturvallisuuteen. Kun on sovittu, että ajetaan käytävän oikealla puolella, näin myös tehdään. Kyseessä on työkulttuuri, joka on osa ammattitaitoa ja oikeata asennetta työtä kohtaan.

Kokenut varastokalusteiden myyjä onkin sanonut:

”Varasto on kuin kaupunki pienoiskoossa, jossa on erikokoisia laitteita ja rakennuksia sekä erilaisia ja eri nopeudella liikkuvia ihmisiä. Kaikkien pitää olla turvassa siellä.”

 

Suositut blogi-artikkelit